Hieronder vindt u de algemene voorwaarden. 

Definities
1 Elise Chauvel Home Interiors: gevestigd te Oostzaan en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 70321116 handelend onder de naam Elise Chauvel Home Interiors 
2 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Elise Chauvel Home Interiors  en/of zich geregistreerd heeft op de website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Elise Chauvel Home Interiors en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden:
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Elise Chauvel Home Interiors zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Elise Chauvel Home Interiors slechts bindend, indien en voor zover deze door Elise Chauvel Home Interiors uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
Elise Chauvel Home Interiors Handelend onder de naam: Elise Chauvel Home Interiors
Vestigingsadres Showroom: Zuideinde 48 1511 GH Oostzaan
T: +31 610899736 E: info@elisechauvel.nl

Openingstijden Showroom of op afspraak: 
Woensdag, Vrijdag, Zaterdag 12.00-17.00 uur

KvK-nummer: 70321116
Btw-identificatienummer: NL858260098B01

Prijzen en Informatie 
1 Alle op de website en in andere van afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
3 Elise Chauvel Home Interiors verkoopt nieuwe landelijke en barokke meubels. 
Hout is een natuurproduct dat altijd werkt. Met name door wisselende temperaturen en variatie in het vochtgehalte kunnen er kiertjes en scheuren ontstaan of eventueel verkleuringen in de afwerklaag. Elise Chauvel Home Interiors is hiervoor niet aansprakelijk en kan hier geen garantie opgeven. Tijdens de openingstijden van onze showroom kunt u de kasten komen bekijken. Wij raden u aan om het product altijd van tevoren komen te bekijken. Maatwerk producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Voordat onze producten de showroom van Elise Chauvel Home Interiors verlaten zijn zij zorgvuldig nagekeken. Al onze meubels zijn behandeld tegen houtworm, boktor en aanverwanten. Elise Chauvel Home Interiors adviseert om dit jaarlijks te herhalen. Wij kunnen geen 100 procent kleurgarantie garanderen. 
5 Op maat gemaakte artikelen en gekochte meubelstukken worden niet teruggenomen of mogen niet retour.
6 Meubels worden niet opzicht meegegeven
7 Aan de leveringsplicht van Elise Chauvel Home Interiors zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Elise Chauvel Home Interiors geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
8 Schade welke door transport zijn veroorzaakt worden niet vergoed door Elise Chauvel Home Interiors

Totstandkoming Overeenkomst 
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Elise Chauvel Home Interiors en het voldoen aan de daarbij door Elise Chauvel Home Interiors gestelde voorwaarden.
2 Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Elise Chauvel Home Interiors onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Elise Chauvel Home Interiors het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.Iedere bestelling kan 4 uur na order uitsluitend per email worden geannuleerd, daarna is de bestelling bindend.

Uitvoering Overeenkomst
1 Een overeenkomst tussen Elise Chauvel Home Interiors en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Elise Chauvel Home Interiors op haalbaarheid is beoordeeld.
2 Elise Chauvel Home Interiors is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Elise Chauvel Home Interiors behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling
4 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
5 Indien Elise Chauvel Home Interiors de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
6 Elise Chauvel Home Interiors raadt klant aan de geleverde producten bij aflevering te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken kenbaar te maken. Na beoordeling van de geleverde producten ontvangt u van onze chauffeur/ transporteur het recepis. Bij akkoord en ondertekening is deze bindend. 
7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant.

Betaling en Prijzen
1 Klant dient betalingen aan Elise Chauvel Home Interiors volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Elise Chauvel Home Interiors is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. U vindt de meest actuele prijzen altijd op onze website.
4 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW
5 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan.De buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Elise Chauvel Home Interiors tot betaling is aangemaand.

Levering en Levertijd
Elise Chauvel Home Interiors bezorgd 7 dagen in de week. Na uw aankoop neemt Elise Chauvel Home Interiors contact met u op voor wat betreft de levering en de tijd. 
De levering vindt plaatst zolang de voorraad strekt.

Elise Chauvel home Interiors hanteert een levertijd van circa 12 tot 16 weken. Al onze meubels worden op ambachtelijke wijze, voornamelijk met de hand, in Azië gemaakt. 
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
De levertijd van meubels welke op maat worden gemaakt kan enigszins afwijken. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de levertijd. U kunt ten alle tijden contact opnemen met ons voor eventuele vragen.
Levering van meubelen geschied tot aan de deur. Er dient iemand aanwezig te zijn om hulp te bieden aan de transporteur. Bij flats en appartementencomplexen geschied de levering tot aan het gebouw. De meubelen worden dus niet naar boven bezorgd. Bezorgkosten
Kosten op aanvraag Bezorgen buiten Nederland is ook mogelijk, kosten op aanvraag. Komt u zelf uw meubel ophalen dan dient dat binnen 14 dagen opgehaald te worden. Mocht een meubel niet opgehaald worden dan wordt het meubel in een opslag geplaatst de kosten hiervan zijn €2,50 per dag. Ophalen: U heeft de mogelijkheid om uw aankopen bij ons in de winkel op te halen. Voor meubels geldt dat u deze binnen 14 dagen dient op te halen. Wanneer de termijn van 14 dagen is overschreden rekenen wij opslag kosten a €5,00 per dag.

Klachtenprocedure
Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen. Wanneer u een klacht heeft kunt dit kenbaar maken via mail en telefoon. Mail: info@elisechavel.nl Telefoon: 06-10899736 Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling op uw klacht hetzij per mail of hetzij per telefoon. Uiteraard streven wij er ook naar om uw klacht binnen 7 werkdagen op te lossen.

Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Elise Chauvel Home Interiors jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 
3 Aansprakelijkheid van Elise Chauvel Home Interiors jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Elise Chauvel Home Interiors jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 
5 De aansprakelijkheid van Elise Chauvel Home Interiors jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Elise Chauvel Home Interiors onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Elise Chauvel Home Interiors ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Elise Chauvel Home Interiors in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Elise Chauvel Home Interiors meldt.
7 In geval van overmacht is Elise Chauvel Home Interiors niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

Persoonsgegevens
1 Elise Chauvel Home Interiors verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Elise Chauvel Home Interiors gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Beveiliging
De webshop van Elise Chauvel Home Interiors maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL)

Opgesteld op 10-05-2018

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden.

Definities
1 Elise Chauvel Home Interiors: gevestigd te Oostzaan en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 70321116 handelend onder de naam Elise Chauvel Home Interiors
2 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Elise Chauvel Home Interiors en/of zich geregistreerd heeft op de website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Elise Chauvel Home Interiors en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden:
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Elise Chauvel Home Interiors zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Elise Chauvel Home Interiors slechts bindend, indien en voor zover deze door Elise Chauvel Home Interiors uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
Elise Chauvel Home Interiors Handelend onder de naam: Elise Chauvel Home Interiors
Vestigingsadres Showroom: Zuideinde 48 1511 GH Oostzaan
T: +31 610899736 E: info@elisechauvel.nl

Openingstijden Showroom of op afspraak:
Woensdag, Vrijdag, Zaterdag 12.00-17.00 uur

KvK-nummer: 70321116
Btw-identificatienummer: NL858260098B01

Prijzen en Informatie
1 Alle op de website en in andere van afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
3 Elise Chauvel Home Interiors verkoopt nieuwe landelijke en barokke meubels.
Hout is een natuurproduct dat altijd werkt. Met name door wisselende temperaturen en variatie in het vochtgehalte kunnen er kiertjes en scheuren ontstaan of eventueel verkleuringen in de afwerklaag. Elise Chauvel Home Interiors is hiervoor niet aansprakelijk en kan hier geen garantie opgeven. Tijdens de openingstijden van onze showroom kunt u de kasten komen bekijken. Wij raden u aan om het product altijd van tevoren komen te bekijken. Maatwerk producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Voordat onze producten de showroom van Elise Chauvel Home Interiors verlaten zijn zij zorgvuldig nagekeken. Al onze meubels zijn behandeld tegen houtworm, boktor en aanverwanten. Elise Chauvel Home Interiors adviseert om dit jaarlijks te herhalen. Wij kunnen geen 100 procent kleurgarantie garanderen.
5 Op maat gemaakte artikelen en gekochte meubelstukken worden niet teruggenomen of mogen niet retour.
6 Meubels worden niet opzicht meegegeven
7 Aan de leveringsplicht van Elise Chauvel Home Interiors zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Elise Chauvel Home Interiors geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
8 Schade welke door transport zijn veroorzaakt worden niet vergoed door Elise Chauvel Home Interiors

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Elise Chauvel Home Interiors en het voldoen aan de daarbij door Elise Chauvel Home Interiors gestelde voorwaarden.
2 Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Elise Chauvel Home Interiors onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Elise Chauvel Home Interiors het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.Iedere bestelling kan 4 uur na order uitsluitend per email worden geannuleerd, daarna is de bestelling bindend.

Uitvoering Overeenkomst
1 Een overeenkomst tussen Elise Chauvel Home Interiors en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Elise Chauvel Home Interiors op haalbaarheid is beoordeeld.
2 Elise Chauvel Home Interiors is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Elise Chauvel Home Interiors behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling
4 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
5 Indien Elise Chauvel Home Interiors de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
6 Elise Chauvel Home Interiors raadt klant aan de geleverde producten bij aflevering te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken kenbaar te maken. Na beoordeling van de geleverde producten ontvangt u van onze chauffeur/ transporteur het recepis. Bij akkoord en ondertekening is deze bindend.
7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant.

Betaling en Prijzen
1 Klant dient betalingen aan Elise Chauvel Home Interiors volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Elise Chauvel Home Interiors is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. U vindt de meest actuele prijzen altijd op onze website.
4 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW
5 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan.De buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Elise Chauvel Home Interiors tot betaling is aangemaand.

Levering en Levertijd
Elise Chauvel Home Interiors bezorgd 7 dagen in de week. Na uw aankoop neemt Elise Chauvel Home Interiors contact met u op voor wat betreft de levering en de tijd.
De levering vindt plaatst zolang de voorraad strekt.

Elise Chauvel home Interiors hanteert een levertijd van circa 12 tot 16 weken. Al onze meubels worden op ambachtelijke wijze, voornamelijk met de hand, in Azië gemaakt.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De levertijd van meubels welke op maat worden gemaakt kan enigszins afwijken. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de levertijd. U kunt ten alle tijden contact opnemen met ons voor eventuele vragen.
Levering van meubelen geschied tot aan de deur. Er dient iemand aanwezig te zijn om hulp te bieden aan de transporteur. Bij flats en appartementencomplexen geschied de levering tot aan het gebouw. De meubelen worden dus niet naar boven bezorgd. Bezorgkosten
Kosten op aanvraag Bezorgen buiten Nederland is ook mogelijk, kosten op aanvraag. Komt u zelf uw meubel ophalen dan dient dat binnen 14 dagen opgehaald te worden. Mocht een meubel niet opgehaald worden dan wordt het meubel in een opslag geplaatst de kosten hiervan zijn €2,50 per dag. Ophalen: U heeft de mogelijkheid om uw aankopen bij ons in de winkel op te halen. Voor meubels geldt dat u deze binnen 14 dagen dient op te halen. Wanneer de termijn van 14 dagen is overschreden rekenen wij opslag kosten a €5,00 per dag.

Klachtenprocedure
Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen. Wanneer u een klacht heeft kunt dit kenbaar maken via mail en telefoon. Mail: info@elisechavel.nl Telefoon: 06-10899736 Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling op uw klacht hetzij per mail of hetzij per telefoon. Uiteraard streven wij er ook naar om uw klacht binnen 7 werkdagen op te lossen.

Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Elise Chauvel Home Interiors jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Elise Chauvel Home Interiors jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Elise Chauvel Home Interiors jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
5 De aansprakelijkheid van Elise Chauvel Home Interiors jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Elise Chauvel Home Interiors onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Elise Chauvel Home Interiors ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Elise Chauvel Home Interiors in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Elise Chauvel Home Interiors meldt.
7 In geval van overmacht is Elise Chauvel Home Interiors niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

Persoonsgegevens
1 Elise Chauvel Home Interiors verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Elise Chauvel Home Interiors gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Beveiliging
De webshop van Elise Chauvel Home Interiors maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL)

Opgesteld op 10-05-2018(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2020 Elise Chauvel - Home Interiors | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Wij gebruiken cookies om uw gebruik van onze website te vergemakkelijken. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.